Mặc dầu chúng ta khuyến khích những sự giống nhau để chúng ta có thể tác động, giao tiếp với nhau một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là làm việc nhóm, tuy nhiên để có thể tạo ra những sự sáng tạo, giải quyết được những vấn đề phức tạp thì buộc chúng ta phải chấp nhận sự khác nhau đó, chấp nhận sự thay đổi những ứng xử của chính chúng ta để đi đến những sự thống nhất.

Cùng nghe doanh nhân – diễn giả Trần Đăng Khoa chia sẽ về sự khác biệt để tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình.

[blog_mbti]